Privatlivspolitik

Ambrosia Group cvr. 36707720 er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Ambrosia Group
Stamholmen 175
2650 Hvidovre
info@ambrosiagroup.dk eller + 45 70707023

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Så-fremt du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.

Potentielle kunder

For at være kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

Navn, adresse, cvr nummer, telefon nummer, øvrige kontaktoplysninger, titel

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

Muligt fremtidigt samarbejde eller købstransaktion
Administration af din relation til os

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

Oplysningerne vil blive indsamlet og behandlet på baggrund af en legitim interesse i at en-keltgøre kommunikation i forbindelse med en mulig salg eller ydelsesudveksling.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet

Oplysninger om potentielle kunder slettes 2 år efter sidste kontakt eller ved anmodning herom.

Kunder

For at være kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

Navn, adresse, cvr. nummer, telefon nummer, øvrige kontaktoplysninger, titel

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
Administration af din relation til os


Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

Oplysningerne vil blive behandlet på baggrund af en købsaftale eller en samarbejdsaftale, hvor oplysningerne er en nødvendighed for at opfylde aftalens betingelser.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet 5 år efter kunderelationens ophør.

Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

Navn, adresse, cvr. nummer, telefon nummer, øvrige kontaktoplysninger, titel, konto oplysninger

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

Behandling af vores køb/ydelser
Administration af din relation til os


Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

Oplysningerne vil blive behandlet på baggrund af en købsaftale eller en samarbejdsaftale, hvor oplysningerne er en nødvendighed for at opfylde aftalens betingelser.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. leverandører blive slettet efter 5 år.

Jobansøgere

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den rele-vante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. Vores lovlige grundlag for behandling af din ansøgning er interesseafvejning.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er af-sluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet efter max. 6 mdr.

Uopfordrede ansøgninger tages der stilling til så snart den er modtaget. Hvis den findes relevant indhentes samtykke fra ansøgeren til at gemme den, og ellers sendes der et afslag og ansøgningen vil blive slettet med det samme.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Øvrige oplysninger om behandling

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hæn-deligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, Google Apps og Rameon. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker, inkas-so, fragtfirmaer.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyt-tes Google (til data opsamlet via cookies) og Facebook (Data fra vores facebookside). Idet Privacy Shield er blevet erklæret utiltstrækkelig i forhold til persondatasikkerheden, har vi etableret en risikovurdering med handlingsplan for at imødekomme brugen af disse tjenester.

Dine rettigheder

* Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine per-sondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

* Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretnings-hemmeligheder og immaterielle rettigheder.

* Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

* I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

* Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

* Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, un-dersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

* Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kon-taktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

* Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.